English

This message and any attachment are for the intended recipient's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. Anheuser-Busch InBev NV/SA and its subsidiaries deny any responsibility for any damage arising from the use of email. Any opinion and other statement contained in this message and any attachment are solely those of their author and do not necessarily represent those of the company.

Chinese

本邮件及其附件仅供指定的收件人使用。本邮件可能包括保密的、专有的或享有合法特权的、以及其它依法保护不得 披露之信息。如果您并非指定的收件人,则不可使用、披露或复制本邮件及其附件、或其中的任何部分,且不得依赖本邮件采取任何行动。请您立即通知发件人并将 本邮件及其附件从您的系统中删除。电子邮件并非完全安全可靠,因电子邮件可能被拦截、修改或含有病毒,所以并不能保证不出错。任何通过电子邮件与我们沟通 的人将被视为已经接受了上述风险。百威英博啤酒集团(Anheuser-Busch InBev NV/SA)和它的子公司对任何由使用电子邮件引发的损失不承担任何责任。本邮件及附件包含的任何意见或陈述仅代表邮件作者本人的意见和陈述,并不必然代 表公司的意见或陈述。

Korean

이 전자우편 및 첨부된 정보는 지정 수신인만을 위해 발송되는 것입니다. 이는 기밀정보, 지적 정보, 법적으로 보호받는 정보 또는 다른 사유로 인하여 공개가 금지된 정보가 포함되어 있을 수 있습니다. 귀하가 이 전자우편의 지정 수신인이 아닌 경우, 이 전자우편, 첨부 자료는 물론 그 중 일부의 내용이라도 무단으로 보유, 사용, 배포, 공개 또는 복사해서는 안되고 이를 신뢰하여 사용하여도 안됩니다. 그러므로, 잘못 수신된 경우에는 즉시 송신자에게 연락하여 주시고, 원본 및 사본과 그에 따른 첨부 자료 모두를 삭제하여 주시기 바랍니다. 전자우편은 전송 중 가로채이거나, 변경되거나, 바이러스를 포함할 수 있어서 안전 및 오류에 대한 보장을 받을 수 없습니다. 전자우편을 이용하여 당사로 연락하는 경우, 이 위험들을 감수하여야 하며, 안호이저-부시 인베브와 오비맥주를 포함한 관계사들은, 이 전자우편으로부터 발생되는 문제에 대해 책임이 없음을 알려드립니다. 이 전자우편 및 첨부 자료에 포함된 의견, 문구들은 전적으로 개인에 의해 작성된 것이며, 회사의 의견과 반드시 일치하지는 않습니다.

Hungarian

Ez az üzenet és bármely melléklete kizárólag a címzettnek szól. Tartalmazhat bizalmas, szellemi tulajdonnak minősülő illetve más jogvédett információkat vagy egyéb módon lehet védve jogszabályok által. Ha nem Ön a szándékozott címzettje, nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra és nem másolhatja ezt az üzenetet, annak mellékletét vagy bármely részét, és nem cselekedhet az üzenet tartalmában bízva. Ebben az esetben kérjük, értesítse a feladót haladéktalanul, és törölje ezt az üzenetet és minden mellékletét rendszeréből. Az elektronikus levelek nem biztonságosak és nem garantálható a hibamentességük, mivel elfoghatóak, módosíthatóak vagy vírusokat tartalmazhatnak. Bárkit, aki velünk elektronikus levelek útján kommunikál, úgy tekintünk, hogy elfogadta ezeket a kockázatokat. Anheuser-Busch InBev NV/SA és leányvállalatai elhárítanak maguktól minden felelősséget bármely kárral kapcsolatban, amely az elektronikus levelezés használatából következik. Az üzenetben vagy bármely mellékletében található bármely vélemény vagy más állítás kizárólag a szerzőnek tulajdonítható és nem szükségképpen azonos a társaság véleményével.

Spanish

Este mensaje y cualquier archivo adjuntado están dirigidos al uso exclusivo de su destinatario. Puede contener información confidencial, de carácter legal o privilegiada y su revelación podría estar protegida por otras normas legales. Si Usted no es el destinatario, no podrá usar, revelar o reproducir este mensaje, su archivo adjunto o cualquier parte de los mismos, o emprender ninguna acción en base a ello. Por favor, informe inmediatamente al remitente y elimine este mensaje y cualquier adjunto de su sistema. Los correos electrónicos no son seguros y no puede garantizarse que estén libres de errores ya que pueden ser interceptados, modificados o contener virus. Cualquiera que se comunique con nosotros a través de correo electrónico se considera que ha aceptado estos riesgos. Anheuser-Busch InBev y sus filiales declinan cualquier responsabilidad por cualquier daño que surja del uso del correo electrónico. Cualquier opinión o declaración contenida en este mensaje o en sus adjuntos son exclusivamente del autor y no necesariamente representan las de la compañía.

Can we see some ID?
As part of our commitment to responsible drinking, please confirm you are of legal drinking age.
Enjoy Responsibly

By submitting this form, you agree to be bound by the Terms of Service and Privacy Policy

© 2021 Anheuser-Busch Companies LLC, St. Louis, MO 63118